Học thuật

Tài khoản quốc gia là gì? Các tài khoản quốc gia chính

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tài khoản quốc gia (national accounts) là gì? Các tài khoản quốc gia chính.

Tài khoản quốc gia là gì? Các tài khoản quốc gia chính

Tài khoản quốc gia (national accounts) là hệ thống tài khoản phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân.

Tài khoản quốc gia là gì?

Tài khoản quốc gia (national accounts) là hệ thống tài khoản phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân. SNA (Hệ thống tài khoản quốc gia) và MPS (hệ thống Sản phẩm Vật chất) là hai hệ thống thống kê phục vụ cho việc tính toán thu nhập quốc dân do Liên Hợp Quốc khuyến nghị, một cho các nền kinh tế thị trường (SNA) và cho một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (MPS)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các tài khoản quốc gia chính

Việc trình bày dữ liệu tài khoản quốc gia có thể thay đổi theo quốc gia, tuy nhiên các tài khoản quốc gia chính bao gồm các tài khoản sau (tính cho toàn bộ nền kinh tế):

Tài khoản vãng lai: ghi lại giá trị sản lượng trong nước và hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để sản xuất ra số sản phẩm đó. Mục cân đối của tài khoản là Giá trị gia tăng, bằng với GDP khi để tính cho toàn bộ nền kinh tế theo giá thị trường và theo tổng thu nhập.

Tài khoản thu nhập: cho thấy dòng thu nhập chính và phụ - cả thu nhập được tạo ra trong sản xuất (ví dụ tiền lương) và dòng thu nhập phân phối (chủ yếu là hiệu ứng phân phối của thuế chính phủ và các khoản thanh toán xã hội). Mục cân đối của tài khoản là Thu nhập sau thuế ("Thu nhập quốc dân" khi đo toàn bộ nền kinh tế).

Tài khoản chi tiêu: cho thấy thu nhập sau thuế được sử dụng hoặc tiết kiệm như thế nào. Mục cân bằng của các tài khoản này là Tiết Kiệm.

Các tài khoản vốn: ghi nhận sự tích lũy ròng, là kết quả của các giao dịch, các tài sản phi tài chính; và các khoản tài trợ bằng cách tiết kiệm và chuyển vốn của sự tích lũy. Cho vay ròng / mượn ròng là khoản mục cân bằng cho các tài khoản này.

Tài khoản tài chính: cho thấy việc mua tài sản tài chính và sự phát sinh của nợ phải trả. Số dư trên các tài khoản này là sự thay đổi ròng về vị trí tài chính.

Bảng cân đối: ghi lại số lượng tài sản, cả tài chính và phi tài chính và nợ phải trả tại một thời điểm cụ thể. Giá trị ròng là số dư từ bảng cân đối kế toán (Liên Hợp Quốc, 1993).

Tin mới lên