Học thuật

Tự chi tiêu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tự chi tiêu (autonomous expenditure) là gì?

Tự chi tiêu là gì?

Tự chi tiêu (autonomous expenditure) là những khoản chi tiêu được coi là độc lập với thu nhập và sản lượng trong mô hình xác định sản lượng cân bằng.

Tự chi tiêu (autonomous expenditure) là những khoản chi tiêu được coi là độc lập với thu nhập và sản lượng trong mô hình xác định sản lượng cân bằng. Những ví dụ về tự chi tiêu là: phần tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập, tự đầu tư, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một yêu cầu về tự chi tiêu phải được đáp ứng bất kể thu nhập. Nó được coi là độc lập tự nhiên, vì nhu cầu không thay đổi theo thu nhập. Thông thường, các chi phí này có liên quan đến khả năng duy trì trạng thái tự chủ. Tự chủ, liên quan đến các quốc gia, bao gồm khả năng tự quản. Đối với các cá nhân, nó đề cập đến khả năng hoạt động trong một mức độ độc lập được chấp nhận bởi xã hội.

Một số lớp chi tiêu được coi là độc lập với mức thu nhập, có thể được tính là thu nhập cá nhân hoặc thu nhập thuế, như là chi tiêu chính phủ, đầu tư, xuất khẩu và chi phí sinh hoạt cơ bản như thực phẩm và nơi ở.

 

 

Tin mới lên