Học thuật

Tổng chi phí là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng chi phí (Total cost) là gì?

Tổng chi phí là gì?

Tổng chi phí (Total cost) là tổng các khoản chi phí cố định và biến đổi ngắn hạn phát sinh khi doanh nghiệp sản xuất một mức sản lượng nhất định.

Tổng chi phí là gì?

Tổng chi phí (Total cost) là tổng các khoản chi phí cố định và biến đổi ngắn hạn phát sinh khi doanh nghiệp sản xuất một mức sản lượng nhất định. Đường tổng chi phí ngắn hạn trong hình bao gồm tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi. Nó có hình chữ S, vì ở mức sản lượng thấp, tổng chi phí biến đổi tăng chậm - do ảnh hưởng của quy luật lợi suất tăng dần- còn ở mức sản lượng cao, tổng chi phí biến đổi tăng nhanh hơn - phản ánh tác động của quy luật lợi suất giảm dần.

Tổng chi phí là gì?
Hình vẽ: Tổng chi phí.

Tổng chi phí tác động qua lại với tổng doanh thu để xác định mức sản lượng mà tại đó doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối thiểu hóa thua lỗ của mình.

các lý thuyết về thị trường cho rằng doanh nghiệp sẽ rút khỏi thị trường nếu trong thời hạn ngắn, nó không kiếm đủ doanh thu để bù đắp chi phí biến đổi. Nếu tạo ra đủ doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi và còn lại một phần để trang trải cho chi phí cố định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục sản xuất trong thời hạn ngắn, mặc dù vẫn bị lỗ. Trong dài hạn, doanh nghiệp phải kiếm được đủ doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi và tổng chi phí cố định - bao gồm cả lợi nhuận bình thường- Nếu không, nó sẽ rời bỏ thị trường. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tính toán các đại lượng liên quan đến chi phí

Tổng chi phí trung bình (ATC) = Tổng chi phí / Q (Đầu ra là số lượng được sản xuất hoặc ‘Q’)
Chi phí biến đổi trung bình (AVC) = Tổng chi phí biến đổi / Q
Chi phí cố định trung bình (AFC) = ATC - AVC
Tổng chi phí (TC) = (AVC + AFC)  X Q
Tổng chi phí biến đổi (TVC) = AVC X Q
Tổng chi phí cố định (TFC) = TC - TVC
Chi phí cận biên (MC) = Thay đổi trong tổng chi phí / thay đổi trong đầu ra
Sản phẩm biên (MP) = Thay đổi trong tổng sản phẩm / thay đổi trong yếu tố biến đổi
Doanh thu biên (MR) = Thay đổi trong tổng doanh thu / thay đổi trong Q
Sản phẩm trung bình (AP) = TP / Biến yếu tố
Tổng doanh thu (TR) = Giá X Số lượng
Doanh thu trung bình (AR) = TR / Số lượng
Tổng sản phẩm (TP) = Yếu tố biến đổi AP X
Lợi nhuận kinh tế = TR - TC> 0
Lỗ = TR - TC <0
Điểm hòa vốn = AR = ATC
Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận = MR = MC

Tin mới lên