Học thuật

Vốn hóa là gì? Vốn hóa trong kế toán

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn hóa (capitalization) là gì? Vốn hóa trong kế toán.

Vốn hóa là gì? Vốn hóa trong kế toán

Vốn hóa (capitalization) là tổng khối lượng và cơ cấu vốn cổ phần của một công ty.

Vốn hóa (capitalization) là tổng khối lượng và cơ cấu vốn cổ phần của một công ty. Tất cả các công ty đều có người chủ, tức người nắm cổ phiếu thông thường và vì vậy họ là người nắm giữ một phần vốn sở hữu. Một công ty chỉ có một loại cổ phiếu được gọi là công ty vốn hóa đơn. Những công ty có nhiều loại cổ phiếu (ví dụ cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi) được gọi là công ty vốn hóa phân biệt hay cơ cấu. Tổng giá trị thị trường của vốn cổ phần do một công ty phát hành được gọi là vốn hóa thị trường. Khái niệm vốn hóa cũng được dùng để chỉ hành vi chuyển lợi nhuận ròng giữ lại hay dự trữ thành vốn cổ phần phát hành.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vốn hóa trong kế toán

Trong kế toán, mục đích chính là để ghi lại doanh thu và chi phí trong thời gian khi chúng được phát sinh. Ví dụ, vật tư văn phòng thường được ghi nhận chi phí trong khoảng thời gian khi chúng được phát sinh vì chúng được dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số thiết bị văn phòng có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong hơn một kỳ kế toán. Đây là những tài sản cố định như máy tính, xe hơi và tòa nhà văn phòng. Chi phí của các khoản mục này được ghi nhận là tài sản được sử dụng trong một khoảng thời gian dài hơn. Các chi phí này được cho là được vốn hóa, chứ không bị ghi nhận như chi phí.

Các nhân viên kế toán thích tài sản được vốn hóa bởi vì chúng không bị chi phí hóa khiến thu nhập giảm đi trong giai đoạn hiện tại. Một công ty có thể mua hàng lớn nhưng sẽ ghi nhận chi phí trong vòng 20 đến 30 năm. Vì các tài sản này được sử dụng để tạo doanh thu, một phần chi phí được trừ đi hàng năm. Quá trình này được gọi là khấu hao hoặc khấu trừ dần.

Đối với thiết bị cho thuê, vốn hóa là việc chuyển đổi hợp đồng thuê hoạt động sang thuê vốn bằng cách phân loại tài sản đi thuê như tài sản đã mua được ghi trên bảng cân đối kế toán như một phần tài sản của công ty. Giá trị của tài sản sẽ được chỉ định là giá trị thị trường hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán cho thuê, tùy theo mức nào thấp hơn. Ngoài ra, số tiền nợ gốc được ghi nhận là một khoản nợ trên bảng cân đối kế toán. Báo cáo tài chính có thể bị thao túng khi chi phí được ghi nhận, thay vì vốn hóa.

Tin mới lên