Tài chính tiêu dùng

9 tháng, doanh nghiệp nào dẫn đầu về thị phần bảo hiểm nhân thọ?

(VNF) - Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu về tổng doanh thu và thị phần bảo hiểm nhân thọ 9 tháng năm 2022, lần lượt đạt 24.457 tỷ đồng và 19,25%. Kế đó là Manulife với 22.790 tỷ đồng, chiếm thị phần 17,94%; Prudential với 21.484 tỷ đồng, chiếm thị phần 16,91%; Dai-ichi Life với 15.694 tỷ đồng, chiếm thị phần 12,35%.

9 tháng, doanh nghiệp nào dẫn đầu về thị phần bảo hiểm nhân thọ?

Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu về tổng doanh thu và thị phần bảo hiểm nhân thọ 9 tháng năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo số liệu được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) công bố, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới toàn thị trường 9 tháng năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng tăng 6,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng và MB Ageas với 2.847 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,0%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,58%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,53%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (24.457 tỷ đồng, chiếm thị phần 19,25%), Manulife (22.790 tỷ đồng, chiếm thị phần 17,94%), Prudential (21.484 tỷ đồng chiếm thị phần 16,91%), Dai-ichi Life (15.694 tỷ đồng, chiếm thị phần 12,35%), AIA (13.678 tỷ đồng, chiếm thị phần 10,76%), MB Ageas (4.795 tỷ đồng, chiếm thị phần 3,77% ), FWD (4.035 tỷ đồng, chiếm thị phần 3,18%).

Ngoài ra là Sun Life (3.635 tỷ đồng, chiếm thị phần 2,86%), Generali (3.521 tỷ đồng, chiếm thị phần 2,77%), Chubb Life (3.412 tỷ đồng, chiếm thị phần 2,68%), Hanwha Life (3.183 tỷ đồng, chiếm thị phần 2,5%), Cathay Life (2.111 tỷ đồng, chiếm thị phần 1,66%), MVI (1.956 tỷ đồng, chiếm thị phần 1,54%), BIDV Metlife (1.253 tỷ đồng, chiếm thị phần 0,99%).

Các doanh nghiệp bảo hiểm FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm là 1.509 tỷ đồng, chiếm thị phần 1,19%. Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,0%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 9 tháng đầu năm 2022 đạt 2.385.235 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,21% giảm 0,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6%, giảm 22,08% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái; các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 11,24%, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là hơn 13,55 triệu hợp đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24,4%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với cùng kỳ năm trước.

Tin mới lên