Học thuật

Ngành là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu ngành (sector or economic activity) là gì?

Ngành là gì?

Ngành (sector/economic activity) là bộ phận cấu thành nền kinh tế có những đặc điểm chung, cho phép tách khỏi những bộ phận khác để phân tích ảnh hưởng của chính sách.

Ngành (sector/economic activity) là bộ phận cấu thành nền kinh tế có những đặc điểm chung, cho phép tách khỏi những bộ phận khác để phân tích ảnh hưởng của chính sách.

Nền kinh tế có thể được chia thành cách khu vực, ví dụ khu vực chính phủ (bao gồm những hoạt động kinh tế do chính phủ thực hiện) và khu vực tư nhân (bao gồm những hoạt động kinh tế do cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân thực hiện); hoặc thành các ngành (nhỏ) như ngành nông nghiệp, lâm nghiệp chế biến, thực phẩm v.v...

Trong kinh tế học, hai từ khu vực và ngành có thể dùng chung lẫn nhau

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên