Học thuật

Vốn dự trữ là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn dự trữ (reserves) là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại.

Vốn dự trữ là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại

Vốn dự trữ (reserves) là mọi tài sản tăng thêm mà cổ đông của công ty được hưởng và thể hiện ở sự gia tăng giá trị của tài sản công ty trong bảng tổng kết tài sản.

Vốn dự trữ (reserves) là mọi tài sản tăng thêm mà cổ đông của công ty được hưởng và thể hiện ở sự gia tăng giá trị của tài sản công ty trong bảng tổng kết tài sản. Vốn dự trữ hình thành khi một phần lợi nhuận sau thuế được giữ lại doanh nghiệp để mua sắm tài sản bổ sung, chứ không dùng để trả cổ tức hoặc nhà xưởng được định giá để phản ánh giá trị thị trường tăng thêm do lạm phát. Các khoản dự trữ góp phần làm tăng vốn của cổ đông được sử dụng trong một công ty.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại

  • Lợi nhuận được giữ lại là phần để lại sau khi trả cổ tức, trong khi vốn dự trữ được chuyển trước khi trả cổ tức.
  • Vốn dự trữ là một phần của lợi nhuận được giữ lại, nhưng lợi nhuận được giữ lại không phải là một phần của vốn dự trữ.
  • Lợi nhuận được giữ lại không phân loại thêm, trong khi các khoản vốn dự trữ được phân loại vào doanh thu và dự trữ vốn.
  • Lợi nhuận giữ lại đảm bảo khả năng thanh toán của công ty. Mặt khác, dự trữ giúp lấp đầy tổn thất nếu có.
Tin mới lên