Analytic

Diễn đàn VNF

30 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

30 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Ba mươi năm là thời gian đủ dài để đánh giá đúng tầm quan trọng của khu vực kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như tiếp cận khách quan và khoa học các vấn đề gắn với thu hút FDI để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó hình thành định hướng và chính sách mới đối với FDI.
'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

Về hay ở: Lựa chọn của '3 ông Anh'

Về hay ở: Lựa chọn của '3 ông Anh'